ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αναβάθμιση - Επικαιροποίηση Συστημάτων

Οι Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ενός πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης με κάποιο πρότυπο, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες διαχείρισης για βελτίωση. Αυτό συμβαίνει γιατί μέσω των ευρημάτων της Εσωτερικής Επιθεώρησης μπορούν να αναγνωριστούν οι αδυναμίες του Συστήματος και να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές και βελτιωτικές κινήσεις.

Τις περισσότερες φορές οι απαραίτητες διορθωτικές και βελτιωτικές κινήσεις πουπρέπει να γίνουν απαιτούν την Αναβάθμιση ή Επικαιροποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης.

Άλλες παρόμοιες περιπτώσεις αποτελούν και οι αλλαγές στις Νομοθετικές – Κανονιστικές διατάξεις, αλλαγές στα πρότυπα ή στα έγγραφα των εφαρμοζόμενων Συστημάτων Διαχείρισης.

Η διαδικασία αυτή της Αναβάθμισης ή της Επικαιροποιήσης των Συστημάτων Διαχείρισης μπορεί να γίνει από διαπιστευμένους οργανισμούς ή ακόμα από την ίδια την επιχείρηση.

Οι γνώσεις όμως η εμπειρία και τα προσόντα που πρέπει να έχει το πρόσωπο που θα προβεί σε Αναβάθμιση – Επικαιροποιήση των Συστημάτων Διαχείρισης είναι στις περισσότερες περιπτώσεις απαγορευτικές για την εκτέλεση αυτών των εργασιών από προσωπικό της ίδιας της επιχείρησης.

Η λύση της χρήσης ενός Εξωτερικού Συμβούλου όπως η MarTe Consulting, εγγυάται την επιτυχή αλλά και λειτουργική Αναβάθμιση – Επικαιροποιήση των Συστημάτων Διαχείρισης με τρόπο που θα προσφέρει τα μέγιστα στην λειτουργία της Επιχείρησης.

Οφέλη Υλοποίησης

Τα Οφέλη από την Αναβάθμιση – Επικαιροποιήση των Συστημάτων Διαχείρισης είναι:

  • Η συμμόρφωση με τις επικαιροποιημένες απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου
  • Η ικανοποίηση των νεότερων Νομικών & Κανονιστικών διατάξεων.
  • Η αυξημένη δυνατότητα ανάδειξης και εντοπισμού των αδυναμιών της Επιχείρησης
  • Η αποτελεσματική εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης
  • Η εξάλειψη των σημείων που εντοπίστηκε ότι μπορούν να βελτιωθούν.
  • Η αντίληψη από το προσωπικό της σημασίας που έχει η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης καθώς και η Αναβάθμιση – Επικαιροποιήση αυτού.
  • Η επαναπροσαρμογή του συστήματος διαχείρισης σε σχέση με τις ρεαλιστικές απαιτήσεις και τους στόχους της επιχείρησης.

Ο ρόλος της MarTe Consulting

Η MarTe Consulting διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την υποστήριξη κάθε μορφής Αναβάθμισης ενός πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης με κάποιο πρότυπο (πχ ISO, OHSAS, ΕΛΟΤ κλπ) που είναι εγκατεστημένο σε κάποια Επιχείρηση ή την Επικαιροποιήση αυτού όταν συντρέχουν σχετικοί λόγοι (πχ. αλλαγή Νομοθετικών & Κανονιστικών Οδηγιών).

Ετικέτες: Marte, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Copyright © 2013- by MarTe CONSULTING - All rights reserved