ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Εκπαίδευση Προσωπικού

Τον σημαντικότερο ρόλο στην δραστηριότητα μιας επιχείρησης έχει το Προσωπικό της. Το Προσωπικό, τις περισσότερες φορές, απαρτίζεται από έμπειρα και καλά εκπαιδευμένα στελέχη που διαθέτουν ικανές γνώσης για την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης καθώς και από Βοηθητικό Προσωπικό που δεν έχει επαρκή γνώση και εμπειρία αναφορικά με την παρακολούθηση του Σ.Δ.Π.    

Σε ότι αφορά την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης, η έλλειψη επαρκών γνώσεων και εμπειριών του Προσωπικού για τις λειτουργίες και ιδιαιτερότητες αναφορικά με την εφαρμογή του Προτύπου, προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή του από την Επιχείρηση αλλά και σύγχυση αναφορικά με έννοιες, ορολογίες και πρακτικές.

 

Είναι πάγια απαίτηση του εκάστοτε εφαρμοζόμενου και πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με κάποιο πρότυπο (πχ. ISO, OHSAS, ΕΛΟΤ κλπ) να περιλαμβάνει Εκπαίδευση του Προσωπικού της Επιχείρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα και επί ενός μεγάλου εύρους αντικειμένων.

Ο ρόλος του Εξωτερικού Συμβούλου αποδεικνύεται πολυδιάστατος και καταλυτικός για την κάλυψη των απαιτήσεων Εκπαίδευσης όπως αυτές τεκμηριώνονται στα Εσωτερικά Έγγραφα και αποτυπώνονται στις σε διάφορες φάσεις του σχεδιασμού του ΣΔΠ.

Ο καταλυτικός ρόλος του Εξωτερικού Συμβούλου τεκμηριώνεται από τις υπηρεσίες Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Προσωπικού σχετικά με τις βασικές έννοιες του Προτύπου καθώς και τους πραγματικούς Στόχους και τα Οφέλη από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης, βοηθώντας έτσι την απεμπλοκή της διαδικασίας από διάφορα εμπόδια.

Η Εκπαίδευση αυτή αφορά αρχικά την στοχευμένη Ενημέρωση των Υπαλλήλων σε συγκεκριμένα Εγχειρίδια Βασικών Αρχών των σχετικών με την δραστηριότητα της Επιχείρησης Φορέων, τα οποία είναι διαθέσιμα στην Επιχείρηση και η ανάγνωσή του από τον Υπάλληλο πρέπει να γίνεται κατά την πρόσληψη του. 

Επιπρόσθετα η Εκπαίδευση που παρέχεται από τον Εξωτερικό Σύμβουλο της Επιχείρησης αφορά σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων σχετικών με την υλοποίηση και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Επιχείρησης σύμφωνα με κάποιο πρότυπο (πχ. ISO, OHSAS, ΕΛΟΤ κλπ).

Η θεματολογία της παρεχόμενης Εκπαίδευσης καλύπτει  θέματα όπως:

 •   Εθνική, Κοινοτική και Διεθνής Νομοθεσία
 •   Εθνικές και Κοινοτικές Κανονιστικές Οδηγίες, σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης
 •   Κανόνες Ορθής Πρακτικής
 •   Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας Προϊόντων
 •   Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων
 •   Διαδικασίες Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 •   Οδηγίες Εργασίας
 •   Προβλεπόμενα Έντυπα
 •   Εσωτερική & Εξωτερική Επικοινωνία
 •   Ποιοτικός έλεγχος 
 •   Τήρηση Αρχείων και Διαδικασιών

Ο ρόλος της MarTe Consulting

Η MarTe Consulting διαθέτει κατάλληλα καταρτισμένο και εξειδικευμένο Προσωπικό με πολυετή Εκπαιδευτική Εμπειρία σ την κάλυψη των απαιτήσεων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Προσωπικού των Επιχειρήσεων.

Ετικέτες: Marte, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Copyright © 2013- by MarTe CONSULTING - All rights reserved