ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Σε όλα τα Συστήματα Διαχείρισης έχει προβλεφτεί η ανάγκη της Εσωτερικής αυτοαξιολόγησης της λειτουργίας τους. Στα πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης με κάποια πρότυπα (πχ ISO, OHSAS, ΕΛΟΤ κλπ) η διαδικασία αυτή ονομάζεται Εσωτερική Επιθεώρηση.

H Εσωτερική Επιθεώρηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και να υποστηρίζεται από την επιχείρηση ως μία από τις πιο σημαντικότερες διαδικασίες διαχείρισης για βελτίωση, ώστε μέσω των ευρημάτων να αναγνωριστούν οι αδυναμίες του Συστήματος και να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές και βελτιωτικές κινήσεις.

Επιθεωρήσεις ενός συστήματος γίνονται είτε με άτυπο είτε με τυπικό τρόπο.

 

Άτυποι τρόποι είναι συνήθως η επιθεώρηση που θα κάνει στην επιχείρηση ένας πελάτης η ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο η οργανισμός του πελάτη της, ερωτηματολόγια σχετικά με τις απαιτήσεις ποιότητας που μπορεί να συμπληρώνει κατά καιρούς μία επιχείρηση, εσωτερικές μη συμμορφώσεις τμημάτων που αναφέρονται σε εσωτερικές διαδικασίες ή και παράπονα πελατών.

Τυπικοί τρόποι είναι οι προγραμματισμένες επιθεωρήσεις από διαπιστευμένους οργανισμούς και από την ίδια την επιχείρηση.

Για την πραγματοποίηση μίας Εσωτερικής Επιθεώρησης θα πρέπει να καθοριστεί ποιο θα είναι το αντικείμενο και οι δραστηριότητες που η εταιρεία επιθυμεί να επιθεωρήσει. Επιθεωρητής δεν μπορεί να είναι εκείνος που εκτελεί το αντικείμενο / δραστηριότητα που ελέγχεται.

Οφέλη Υλοποίησης

Τα Οφέλη από την διενέργεια των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων είναι:

  •   Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου
  •   Η ικανοποίηση των Νομικών & Κανονιστικών διατάξεων.
  •   Η δυνατότητα ανάδειξης και εντοπισμού των αδυναμιών της Επιχείρησης
  •   Η ενημέρωση της διοίκησης της επιχείρησης για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης
  •   Ο εντοπισμός των σημείων που μπορούν να βελτιωθούν.
  •   Η αντίληψη από το προσωπικό της σημασίας που έχει η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης
  •   Η αναγνώριση της αποδοτικότητας του συστήματος διαχείρισης σε σχέση με τις απαιτήσεις και τους στόχους της επιχείρησης.

Ο ρόλος της MarTe Consulting

Η MarTe Consulting διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την υποστήριξη κάθε μορφής Εσωτερικής Επιθεώρησης. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να ελέγξουν τις διεργασίες τους με την χρήση ενός ανεξάρτητου, έμπειρου εξωτερικού οργανισμού.

Ετικέτες: Marte, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Copyright © 2013- by MarTe CONSULTING - All rights reserved