ΕΛΟΤ ΤΠ 1433

Η Ελληνική Προδιαγραφή

H Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1433 δημιουργήθηκε από την ανάγκη οργάνωσης των οργανισμών παροχής εκπαίδευσης, μέσω της παρακολούθησης και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών τους.

Η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1433 συμπληρώνει την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και περιγράφει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών ανεξαρτήτως μεγέθους ή αντικειμένου.

Ο βασικός πυλώνας της προδιαγραφής είναι η εστίαση στις εκπαιδευτικές ανάγκες και τους στόχους των εκπαιδευόμενων, προκειμένου να καταρτιστεί το ανάλογο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να παρακολουθείται η υλοποίησή του και τέλος να ελέγχεται η αποτελεσματικότητά του.

Οφέλη Υλοποίησης

Η πιστοποίηση ενός Οργανισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1433, προσφέρει:

  • Δημιουργία τεκμηριωμένων διαδικασιών που περιγράφουν τη λειτουργία του οργανισμού.
  • Απόδειξη της δέσμευσης της ανώτατης διοίκησης του οργανισμού για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας
  • Απόδειξη ότι ο οργανισμός εκτελεί τους προβλεπόμενους εσωτερικούς ελέγχους προκειμένου να ικανοποιούνται οι στόχοι του. 
  • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
  • Παρακολούθηση από τον οργανισμό της απόδοσής του και παροχή δυνατότητας βελτίωσής του, μέσω των ετήσιων αξιολογήσεων.
  • Ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας 
  • Προστιθέμενη αξία μέσω ενίσχυσης της φήμης, της αξιοπιστίας και της αναγνωρισιμότητας του οργανισμού 

Ο ρόλος της MarTe Consulting

Η MarTe Consulting παρέχει υπηρεσίες Συμβουλευτικής για την ανάπτυξη και εφαρμογή της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ 143 σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Τα έμπειρα στελέχη της MarTe Consulting, που διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο εμπειρίας και τον επαγγελματισμό τους, μπορούν να καλύψουν όλες τις ειδικές απαιτήσεις των φορέων αυτών.

 

Copyright © 2013- by MarTe CONSULTING - All rights reserved