ISO 9001:2008

Το Πρότυπο

Το ISO 9001:2008 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο που έχει εκπονηθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) για τη διαχείριση της ποιότητας και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από δραστηριότητα, το παρεχόμενο προϊόν ή την υπηρεσία καθώς επίσης το είδος ή το μέγεθός τους.

Το πρότυπο ISO 9001:2008 επικεντρώνεται στον καθορισμό των ελάχιστων επιχειρηματικών πρακτικών για την παραγωγή και την παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας, μέσω της εφαρμογής ενός επίσημου «Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας» ή όπως είθισται να αναφέρεται ως ΣΔΠ.

Ένα ΣΔΠ ISO 9001:2008 αποτελείται από ορισμένες διαδικασίες, τεκμηρίωση και άλλες επίσημες πρακτικές που ελέγχουν τις εσωτερικές λειτουργίες της εταιρείας ώστε να εξασφαλίζει ότι πληρούνται με συνέπεια οι απαιτήσεις του πελάτη.

Πώς επιτυγχάνεται η πιστοποίηση

Η πιστοποίηση επιτυγχάνεται μέσω επισήμου ελέγχου του συστήματος ποιότητας που διενεργήθηκαν από έναν αναγνωρισμένο Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης. Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) έχει ορισθεί ως ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της Ελλάδας που ελέγχει και εξουσιοδοτεί τέτοιους Οργανισμούς Επιθεώρησης και Πιστοποίησης. 

Τα τέσσερα Βασικά Βήματα για την πιστοποίηση:

Βήμα 1:   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (PLANNING)

Το σημείο εκκίνησης για μια εταιρεία που επιδιώκει πιστοποίηση ISO, είναι ο σχεδιασμός και η προετοιμασία των απαιτούμενων διαδικασιών καθώς και η τεκμηρίωση που ορίζεται στο πρότυπο ISO 9001. Ενώ αυτές οι απαιτήσεις είναι γενικής εμβέλειας, που σημαίνει ότι καλύπτει του περισσότερους τομείς της επιχείρησης, είναι ταυτόχρονα πολύ γενικές στην περιγραφές τους, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε τύπο επιχείρησης. 

Λόγω αυτής της μη-συγκεκριμένης γλώσσας, το πρότυπο ISO είναι εξαιρετικά ευέλικτο και μπορεί να εφαρμοστεί με μια ποικιλία μεθόδων ώστε να ανταποκρίνονται με συγκεκριμένο τρόπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Βήμα 2:   ΕΦΑΡΜΟΓΗ (IMPLEMENTING)

Στο σημείο αυτό απαιτείται να προσδιοριστούν και να καθοριστούν οι βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες της επιχείρησης. Ποιες είναι, πώς θα παράγονται και παραδίδονται τα προϊόντα - υπηρεσίες σας στους πελάτες της. Για κάθε μία από αυτές τις διαδικασίες, θα πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν μετρήσιμα όρια και στόχοι απόδοσης, που ονομάζονται "ποιοτικοί στόχοι" ώστε να χρησιμεύσουν ως βάση για τη συνεχή βελτίωσή τους και κατά προέκταση βελτίωση της επιχείρησης.

Εκτός από τις καθορισμένες διαδικασίες και στόχους, ορισμένα επίσημα έγγραφα πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν για την παροχή "ελέγχου" των διαδικασιών. Επιπρόσθετα, έξι διοικητικές διαδικασίες πρέπει να τεκμηριώνονται και να εφαρμόζονται οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Έλεγχο των Εγγράφων
 • Έλεγχο των Αρχείων
 • Εσωτερικό Έλεγχο
 • Έλεγχο των μη-συμμορφούμενων προϊόντων
 • Διορθωτικές ενέργειες
 • Προληπτική δράση

Βήμα 3: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (REVIEW)

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης αξιολόγησης, πραγματοποιείται ο προβλεπόμενος εσωτερικός έλεγχο της επιχείρησης και επανεξετάζετε η διαχείριση. Μόλις αυτές οι διαδικασίες ολοκληρωθούν, θεωρείται ότι η εταιρεία έχει εφαρμόσει το πρότυπο και υπάρχει "Συμβατότητα κατά ISO", παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει πιστοποιηθεί.

Βήμα 4: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (CERTIFICATION)

H πιστοποίηση του ΣΔΠ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 πραγματοποιείται από έναν εγκεκριμένο Φορέα Πιστοποίησης. H επιλογή του φορέα πιστοποίησης είναι μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που θα πάρει η επιχείρηση προκειμένου να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή προσαρμογή ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης, την θέση της καθώς και το συνολικό κόστος για την διατήρηση της πιστοποίησης.

Ο αρχικός έλεγχος πιστοποίησης διεξάγεται σε δύο μέρη. Ο έλεγχος πρώτου Σταδίου (Στάδιο-1) είναι μια γενική επισκόπηση της τεκμηρίωσης του ΣΔΠ, για να βεβαιωθεί ότι καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις του προτύπου. 

Το κύριο μέρος του ελέγχου ISO είναι το Στάδιο-2 όπου διεξάγεται έλεγχος πάντα επί τόπου στην τοποθεσία της επιχείρησης και επικεντρώνεται στην εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του ΣΔΠ. 

Εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, αυτές τεκμηριώνονται πλήρως σε μια επίσημη έκθεση και αποστέλλονται για διόρθωση. Μόλις γίνει η λήψη και η αξιολόγηση των διορθωτικών ενεργειών, η πιστοποίηση έχει ολοκληρωθεί και εκδίδεται το πιστοποιητικό.

Προκειμένου να γίνει η διατήρηση της πιστοποίησης, η επιχείρηση συμμετέχει στην ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης από τον Φορέα πιστοποίησης, όπου επιβεβαιώνεται η διατήρηση του ΣΔΠ. Κάθε τρία έτη, διεξάγεται ένας πιο ολοκληρωμένος έλεγχος επαναπιστοποίησης, παρόμοιος με τον αρχικό έλεγχο.

Οφέλη Υλοποίησης

Τα κύρια πλεονεκτήματα ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας είναι ότι μέσω αυτού:

 • Καθορίζεται η οργανωτική δομή της επιχείρησης
 • Καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού
 • Τυποποιούνται οι εσωτερικές διαδικασίες
 • Εγκαθίστανται μηχανισμοί πρόληψης λαθών και καθορίζονται μηχανισμοί  επέμβασης 
 • Καταγράφεται η απόδοση των υπηρεσιών / προϊόντων
 • Γίνεται καλύτερη επιλογή προμηθευτών και υπεργολάβων
 • Αναγνωρίζονται οι ανάγκες για εκπαίδευση του προσωπικού
 • Επιτυγχάνεται μείωση των λειτουργικών εξόδων
 • Βελτιώνεται ο σχεδιασμός των προϊόντων
 • Δίνεται η δυνατότητα «εγγύησης» της επιχείρησης στους πελάτες της για τήρηση των υποσχέσεών της

Τα Οφέλη που αποκομίζει η πιστοποιημένη επιχείρηση στην αγορά συνοψίζονται κατωτέρω :

 • Αυξημένη εμπιστοσύνη πελατών 
 • Καλύτερη εικόνα στην αγορά ως επιχείρηση
 • Κάλυψη της ενδεχόμενης απαίτησης από φορείς για υποχρεωτική πιστοποίηση των αναδόχων
 • Καλύτερη επικοινωνία με προμηθευτές
 • Ικανότητα προσέλκυσης νέων πελατών και διατήρηση των υφιστάμενων
 • Μείωση παραπόνων και δυσαρέσκειας πελατών
 • Μεγαλύτερη  ανταγωνιστικότητα της Επιχείρησης

Ο ρόλος της MarTe Consulting

Η εταιρία MarTe Consulting παρέχει την δυνατότητα κάλυψης οποιασδήποτε απαίτησης για προετοιμασία πιστοποίησης κατά το πρότυπο ISO 9001:2008, προσφέροντας έμπειρα στελέχη για την ανάληψη του ρόλου του Εξωτερικού Συμβούλου. Οι υπηρεσίες μας εστιάζουν στην Συμβουλευτική για την εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2008 στην επιχείρησή σας, την Εκπόνηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) καθώς και την Εκπαίδευση των στελεχών σας για την εφαρμογή και λειτουργία του προτύπου.

Η MarTe Consulting διαθέτει στελέχη που διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο εμπειρίας και εξειδίκευσης, το άριστο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και τον επαγγελματισμό τους.

Η ανάπτυξη από την MarTe Consulting του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησή σας, με την πλήρη καταγραφή των δραστηριοτήτων και την προσαρμογή τους στο πρότυπο ISO 9001:2008, εγγυάται την κάλυψη των αναγκών σας, ενδυναμώνοντας το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα και προσδίδοντας μετρήσιμη προστιθέμενη αξία σε αυτήν.

 

Ετικέτες: ISO 14001:2004

Copyright © 2013- by MarTe CONSULTING - All rights reserved