ΕΛΟΤ 1429:2008

Το Πρότυπο

To πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα» καθορίζει ένα σύνολο απαιτήσεων η ικανοποίηση των οποίων οδηγεί τους οργανισμούς στη βελτίωση της διαχειριστικής τους ικανότητας. 

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου πρέπει να γίνουν συντεταγμένες δραστηριότητες της Διοίκησης και του προσωπικού του οργανισμού που να εστιάζονται στην καθιέρωση και επίτευξη στόχων για τη διασφάλιση και βελτίωση της ικανότητας υλοποίησης έργων μέσω αξιοποίησης δημοσίων πόρων (έργα εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος / δημοσίου χαρακτήρα και ειδικότερα συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ).

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΛΟΤ 1435:2009

Το Πρότυπο

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες επικοινωνίας – Απαιτήσεις για παρόχους» προέκυψε από την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και όρων ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, από φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 περιέχει τα κριτήρια για την πιστοποίηση των εταιρειών παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας αναφορικά με την διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας των εταιριών αυτών ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Διαβάστε Περισσότερα
Copyright © 2013- by MarTe CONSULTING - All rights reserved