ΕΛΟΤ 1435:2009

Το Πρότυπο

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες επικοινωνίας – Απαιτήσεις για παρόχους» προέκυψε από την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και όρων ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, από φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 περιέχει τα κριτήρια για την πιστοποίηση των εταιρειών παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας αναφορικά με την διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας των εταιριών αυτών ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

 

Ως υπηρεσίες επικοινωνίας νοούνται αυτές όπως ορίζονται στο ΠΔ 261/1997 όπου αναφέρονται ως «διαφημιστικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες».

Σύμφωνα με τον Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/5 Αυγούστου 2008) προβλέπεται ότι οι ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις προτύπου ΕΛΟΤ 1435.

Οφέλη Υλοποίησης

  • Εναρμόνιση με τη νομοθεσία καθώς η πιστοποίηση σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 1435:2009 είναι υποχρεωτική για όλες τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα σύμφωνα με τον Ν. 3688/2006 (ΦΕΚ Α 163/05-08-2008).
  • Οργάνωση των τμημάτων της εταιρείας και τυποποίηση των διαδικασιών με σκοπό των περιορισμό των λαθών και των αστοχιών. 
  • Βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού
  • Βελτίωση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας

Ο ρόλος της MarTe Consulting

Η MarTe Consulting διαθέτει έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες Συμβουλευτικής για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας στον κλάδο των Διαφημιστικών Εταιρειών.

Ετικέτες: ΕΛΟΤ 1435:2009

Copyright © 2013- by MarTe CONSULTING - All rights reserved