ΕΛΟΤ 1429:2008

Το Πρότυπο

To πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα» καθορίζει ένα σύνολο απαιτήσεων η ικανοποίηση των οποίων οδηγεί τους οργανισμούς στη βελτίωση της διαχειριστικής τους ικανότητας. 

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου πρέπει να γίνουν συντεταγμένες δραστηριότητες της Διοίκησης και του προσωπικού του οργανισμού που να εστιάζονται στην καθιέρωση και επίτευξη στόχων για τη διασφάλιση και βελτίωση της ικανότητας υλοποίησης έργων μέσω αξιοποίησης δημοσίων πόρων (έργα εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος / δημοσίου χαρακτήρα και ειδικότερα συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ).

 

Οι στόχοι του προτύπου είναι οι εξής:

 • Βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων.
 • Αύξηση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.
 • Επικοινωνία μέσω αντικειμενικών δεδομένων.
 • Τήρηση της νομοθεσίας.
 • Υποβοήθηση του έργου των ελεγκτικών αρχών.
 • Εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης για τη διαχειριστική ικανότητα των φορέων.
 • Επιτελική παρακολούθηση.

To πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους οργανισμούς για τους εξής σκοπούς:

 • Την  επιβεβαίωση της διαχειριστικής τους επάρκειας π.χ. ως δικαιούχων σε συγχρηματοδοτούμενα έργα,
 • Την  αυτοαξιολόγηση τους και
 • Την  αναβάθμιση της ικανότητας τους στην υλοποίηση έργων.

Οι απαιτήσεις του προτύπου είναι εφαρμόσιμες και επαληθεύσιμες ώστε να επιτρέπουν την αντικειμενική αξιολόγηση, την επιβεβαίωση και τη διαβάθμιση της διαχειριστικής επάρκειας των οργανισμών. 

Προσδιορίζονται οι ελάχιστες θεμελιώδεις απατήσεις οι οποίες ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις οργανισμών που υλοποιούν έργα για τη διασφάλιση του ελέγχου των διεργασιών τους ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι των έργων που αναλαμβάνουν. 

Περαιτέρω εξειδίκευση και καθοδήγηση για τη διαβάθμιση της διαχειριστικής επάρκειας των οργανισμών παρέχεται στους οδηγούς εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-1,2 και 3:2008. 

Τέλος οι διεργασίες για τη διαπίστευση των φορέων αξιολόγησης της διαχειριστικής επάρκειας των οργανισμών από το ΕΣΥΔ προσδιορίζονται από την τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1432:2008.

Συστήματα Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕΠ)

To Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας - ΣΔΕΠ είναι ένα σύνολο διεργασιών για τη διασφάλιση και την αναβάθμιση της ικανότητας υλοποίησης έργων δημοσίου χαρακτήρα, σύμφωνα με το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο. 

Για το ΣΔΕΠ το πρότυπο προβλέπει κάποιες συγκεκριμένες διεργασίες οι οποίες είναι οι εξής:

 • Διεργασίες σχετικές με τη διοίκηση και την οργάνωση του οργανισμού.
 • Διεργασίες σχετικές με το ανθρώπινο δυναμικό, τη διάθεση πόρων και την υλικοτεχνική υποδομή για τη υποστήριξη της υλοποίησης των έργων.
 • Διεργασίες σχετικές με την υλοποίηση των έργων οι οποίες εξειδικεύονται σε: 
 •          Διεργασίες σχεδιασμού
 •          Διεργασίες εκτέλεσης του έργου
 •          Διεργασίες παρακολούθησης της εκτέλεσης του έργου
 •          Διεργασίες διαχειριστικού κλεισίματος του έργου.
 • Διεργασίες σχετικές με την μέτρηση, τον απολογισμό, την ανάλυση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Επίπεδα Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας

ΕΛΟΤ 1431-1:2008 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων τεχνικών έργων υποδομής»

ΑΦΟΡΑ:  Οργανισμούς που υλοποιούν δημόσια τεχνικά έργα υποδομής.

ΕΛΟΤ 1431-2:2008 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών»

ΑΦΟΡΑ:   Οργανισμούς που υλοποιούν δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.

ΕΛΟΤ 1431-3:2008 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων με ίδια μέσα»

ΑΦΟΡΑ: Οργανισμούς που υλοποιούν δράσεις με ίδια μέσα (αυτεπιστασία, δράσεις επιχειρήσεων ΟΤΑ, ΜΚΟ κλπ.)

ΕΛΟΤ 1432:2008 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές»

ΑΦΟΡΑ:  Διαπίστευση φορέων αξιολόγησης της διαχειριστικής επάρκειας των οργανισμών από το ΕΣΥΔ.

Οφέλη Υλοποίησης

 • Εναρμόνιση με τη νομοθεσία καθώς η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 είναι υποχρεωτική για τους δικαιούχους πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
 • Τυποποίηση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων 
 • Αξιοποίηση των διατιθέμενων εθνικών και κοινοτικών πόρων με τον αποδοτικότερο τρόπο επιτυγχάνοντας αύξηση της απορροφητικότητας.

Ο ρόλος της MarTe Consulting

Η MarTe Consulting διαθέτει έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες Συμβουλευτικής για την επιβεβαίωσης Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων, υψηλού επιπέδου και προστιθέμενης αξίας.

Ως υπηρεσίες επικοινωνίας νοούνται αυτές όπως ορίζονται στο ΠΔ 261/1997 όπου αναφέρονται ως «διαφημιστικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες».

Σύμφωνα με τον Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/5 Αυγούστου 2008) προβλέπεται ότι οι ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις προτύπου ΕΛΟΤ 1435.

Ετικέτες: ΕΛΟΤ 1429:2008

Copyright © 2013- by MarTe CONSULTING - All rights reserved