ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Σήμανση CE

Η δημιουργία εντός της Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς προκάλεσε την θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για την ασφάλεια ορισμένων κατηγοριών προϊόντων που διατίθενται στην κοινή αγορά. 

Η Νομοθεσία αυτή προβλέπει ότι οι κατασκευαστές πρέπει να δηλώνουν με κατηγορηματικό τρόπο ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή μέσω της τοποθέτησης πάνω σε αυτά ειδικής σήμανσης CE.  Οι εισαγωγείς από την πλευρά τους πρέπει να επαληθεύουν ότι ο κατασκευαστής έχει προβεί στην ρητή αυτή δήλωση με την σήμανση CE των προϊόντων ενώ τέλος οι διανομείς πρέπει να εντοπίζουν και να αποσύρουν όσα προϊόντα δεν είναι ασφαλή και σαφώς σημασμένα.

Τα γράμματα CE προέρχονται από την συντομογραφία της γαλλικής φράσης "Conformite Europeene" που σημαίνει Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση.

Η σήμανση CE των προϊόντων αποτελεί δήλωση του φυσικού ή νομικού προσώπου που την έχει τοποθετήσει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με την νομοθεσία της ΕΕ και ότι έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Απαγορεύεται η διακίνηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και η διάθεση στην αγορά προϊόντων που δεν φέρουν τη σήμανση CE

Δείγμα και τοποθέτηση της σήμανσης CE

Η Σήμανση CE πρέπει να έχει την προβλεπόμενη μορφή, να τηρούνται οι αναλογίες της καθώς και να τοποθετείται με ορατό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τρόπο, σε κάθε συσκευή, συσκευασία, οδηγίες χρήσης ή πιστοποιητικό εγγύησης.

Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική για τα παρακάτω προϊόντα:

  •   Τσιμέντο, 
  •   Αδρανή, 
  •   Κεραμικά Τούβλα, 
  •   Στοιχεία Τοιχοποιίας, 
  •   Κονιάματα Τοιχοποιίας, 
  •   Πρόσθετα Σκυροδέματος, 
  •   Ενεμάτων και Κονιαμάτων, 
  •   Δομική Άσβεστος, 
  •   Μηχανές, 
  •   Μέσα Ατομικής Προστασίας

Βήματα για την απόκτηση Σήμανσης CE

Τα Βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση προκειμένου να αποκτήσει Σήμανση CE, είναι:

1   Συσχέτιση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών με το προϊόν, Εάν το(-α) προϊόν(-τα) σας εμπίπτει(-ουν) στον σε περισσότερες από μία οδηγίες τότε η σήμανση CE επιτυγχάνεται εφόσον το προϊόν συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις οδηγίες

     Έλεγχος απαιτήσεων, Οι οδηγίες για τη σήμανση CE έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για τα προϊόντα.

3.  Έλεγχος εάν χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό, Προτού προβεί στη διαδικασία αξιολόγησης είναι σημαντικό να καθορίσει εάν η επιχείρηση μπορεί να αξιολογήσει το προϊόν μόνη της ή αποκλειστικά με τη συμμετοχή κοινοποιημένου οργανισμού.

4.   Έλεγχος συμμόρφωσης, Τα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που καλύπτουν όλες τις σχετικές πτυχές ασφαλείας και ο ίδιος ο κατασκευαστής διεξάγει εσωτερικούς ελέγχους στο προϊόν και καταρτίζει - υπογράφει τη δήλωση πιστότητας ΕΚ.

5.   Τεχνικός φάκελος, Κατόπιν επιτυχούς αξιολόγησης, η οδηγία (2009/48/ΕΚ) απαιτεί την κατάρτιση τεχνικού φακέλου όπως ορίζεται στο άρθρο 21.

6.   Τοποθέτηση της σήμανσης CE, Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα απαραίτητα βήματα, το λογότυπο πρέπει να τοποθετηθεί στο προϊόν. 

Ο ρόλος της MarTe Consulting

Η MarTe Consulting διαθέτει τεχνογνωσία και παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης, ενώ παράλληλα με συνεργαζόμενους φορείς, όπου αυτό απαιτείται, παρέχει στους Πελάτες της ένα σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών αναφορικά με την κατάρτιση τεχνικών φακέλων προϊόντων.

    

 

Ετικέτες: ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Copyright © 2013- by MarTe CONSULTING - All rights reserved