ΕΛΟΤ 1801:2008

Το Πρότυπο

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε μια επιχείρηση, λειτουργεί ως εργαλείο και προσφέρει ένα συστηματικό τρόπο αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια, με αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων και παράλληλα να επιτυγχάνεται συμμόρφωση με τις Κανονιστικές και Νομοθετικές οδηγίες.

Ο ΕΛΟΤ ήδη από το 2002 λειτουργώντας πρωτοποριακά σε αυτόν τον τομέα, έχει εκδώσει το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801, το οποίο εφαρμόζει μεγάλος αριθμός Ελληνικών επιχειρήσεων. 

Το Διεθνές πρότυπο OHSAS 18001 αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς πρότυπο για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας ενός οργανισμού. 

 Τα δύο αυτά πρότυπα, το ΕΛΟΤ 1801 και το OHSAS 18001 θέτουν τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και μπορούν να εφαρμοστούν από οποιονδήποτε οργανισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. 

Οφέλη Υλοποίησης

  • Ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης όλων των κινδύνων που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά τη λειτουργία του οργανισμού 
  • Εφαρμογή προγραμμάτων μείωσης της επικινδυνότητας και ελαχιστοποίησης των κινδύνων
  • Ενίσχυση της κουλτούρας υγείας και ασφάλειας του προσωπικού της επιχείρησης 
  • Συμμόρφωση και εφαρμογή της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
  • Μείωση των ατυχημάτων που συμβαίνουν σε μια επιχείρηση
  • Βελτίωση της επίδοσης του οργανισμού σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
  • Θέσπιση συγκεκριμένων στόχων υγείας & ασφάλειας
  • Υλοποίηση οργανωμένων δράσεων για την εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων
  • Μείωση του κόστους από τα ατυχήματα 
  • Εδραίωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας

Ο ρόλος της MarTe Consulting

Η MarTe Consulting παρέχει υπηρεσίες Συμβουλευτικής για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801.

Τα έμπειρα στελέχη της MarTe Consulting, που διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο εμπειρίας και τον επαγγελματισμό τους, μπορούν να καλύψουν όλες τις ειδικές απαιτήσεις των φορέων αυτών.

Ετικέτες: ΕΛΟΤ 1801:2008

Copyright © 2013- by MarTe CONSULTING - All rights reserved